9 Μαΐου-Ημέρα της Ευρώπης


Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών και μελλοντικός Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Robert Schuman, έθεσε τα θεμέλια για την σημερινή Ευρωπαϊκή  Ένωση με τη “Διακήρυξη Σουμαν”- “Schuman Declaration”. Κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου διοργανώνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκδηλώσεις προς τιμήν αυτού του γεγονότος. Η ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε την ενότητα και την ειρήνη στην Ευρώπη.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του σχολείου μας μαζί με την καθηγήτρια Αγγλικών κ. Τόσκα Κλεονίκη γιόρτασαν αυτήν την ξεχωριστή ημέρα με τον δικό τους τρόπο:

·      Στη δια ζώσης διδασκαλία, έφτιαξαν την σημαία της Ευρώπης με τα δώδεκα αστέρια και στη μέση έγραψαν τα σύμβολα της Ευρώπης: 1. Ύμνος της Ευρώπης, Ωδή στη Χαρά του Μπετόβεν, 2. Κοινό νόμισμα, ευρώ, 3. Σημαία, 4. Ημέρα της Ευρώπης, 5. Ρητό, “Eνωμένοι στη Διαφορετικότητα

·     Στην εξ’αποστάσεως διδασκαλία, έγραψαν σε ψηφιακό πίνακα τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους και απάντησαν , τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, στην ερώτηση: “Τι σημαίνει η Ευρώπη για σένα; Τι σημαίνει να είσαι ευρωπαίος πολίτης;”. Μπορείτε να δείτε τον ψηφιακό πίνακα εδώ: http://linoit.com/users/kleonikitoska/canvases/Europe%20Day%202021

·      Έλυσαν ένα κουίζ γνώσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να δείτε το κουίζ εδώ: https://forms.gle/AvoAcSQ3hRFAPf5GA

Οι δραστηριότητες έγιναν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος: ”T4E:setting an agora for Democratic Culture” με τίτλο: “Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί κάτω από την ομπρέλα της Ευρώπης”

             Επιμέλεια δράσης: Τόσκα Κλεονίκη, ΠΕ06

 
 

Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 –

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια￾γνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδια￾γνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19
σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και
λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί￾δευσης.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται
δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προ￾σωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή
του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνο￾μικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου
ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό
έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.
Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον
δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι
γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α.,
Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/
τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων)

Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 –
Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας
ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες
τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευ￾τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό. Ο υποχρεωτικός αυτοδι￾αγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική
εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ, πριν από τη Δευτέρα. Ο
έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες
πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνω￾στικού ελέγχου:
α) Οι γονείς  / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/
τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επι￾λέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19»,
στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των
κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet),
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και
ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσμα￾τος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική
κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν
τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει,
χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης,
στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί
του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού
ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από
εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια / Υποδιευ￾θυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από
την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος,
την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή
την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή,
όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self￾testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι
να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες
θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν
σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδη￾γίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου
είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου
είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη
δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό
αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια
επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύ￾οντας την ως άνω βεβαίωση.
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς /
κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλι￾κοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγ￾γελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επι￾βάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία οέλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/
ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’
οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..
Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητι￾κός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης
και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχο￾λικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
Continue reading

Διαφορετικότητα

Διαφορετικότητα

Την Παρασκευή 23-4-2021, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του σχολείου μας, συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνάντηση-δράση, μέσω της πλατφόρμας Webex, με ομιλήτρια την κυρία Γεώργου Σοφία, κοινωνιολόγο στο κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος: Teachers4Europesetting an agora for democratic Culture με θέμα: «Όλοι ίσοι όλοι διαφορετικοί κάτω από την ομπρέλα της Ευρώπης». Στη δράση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: κ. Τρούπκου Ευαγγελία, δασκάλα, κ. Μιχαηλίδου Ελένη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, κ. Τόσκα Κλεονίκη, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας καθώς και ο διευθυντής κ. Τουτουντζίδης Παύλος.

Οι μαθητές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυμία, υλοποίησαν δραστηριότητες σχετικά με τις ικανότητες που έχει ο κάθε άνθρωπος, οι οποίες στάθηκαν αφορμή για περαιτέρω συζήτηση και ανάπτυξη του θέματος. Αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν επίσης θέματα και ιδέες όπως: ίσα δικαιώματα, ευνσυναίσθηση, υποστήριξη, εμπιστοσύνη, αθλητισμός για όλους, ευαισθητοποίηση, θέληση για μάθηση και εξέλιξη, ο ρόλος των θεσμών και η μέριμνα του κράτους για να μη μένουν στο περιθώριο άνθρωποι με ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες ή αναπηρίες.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Γεώργου Σοφία για τη χαρά και την τιμή που μας έκανε με την παρουσία της και τις πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες  που μας παρουσίασε. Η πετυχημένη αυτή συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση να ξανασυναντηθούμε την κυρία Γεώργου, αυτή τη φορά στο χώρο του σχολείου μας για περισσότερες βιωματικές δράσεις.

22 Απριλίου, Ημέρα της Γης

 

 

 

 

 

 

 

 

April 22, Earth Day

22 Απριλίου, Ημέρα της Γης

Την σημαντική αυτή ημέρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ’ τάξης του σχολείου μας μαζί με την καθηγήτρια Αγγλικών κυρία Τόσκα Κλεονίκη, ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες σχετικά με το θέμα, ενημερώθηκαν για την σπουδαιότητα της, εξέφρασαν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους και δημιούργησαν κατά την ώρα της τηλεκπαίδευσης μία ψηφιακή αφίσα με μηνύματα για την Ημέρα της Γης

  Earth Day every day! Ημέρα της Γης κάθε μέρα!

6 Απριλίου παγκόσμια ημέρα αθλητισμού

6 Απριλίου
Παγκόσμια ημέρα Αθλητισμού
Οι μαθητές της Ε τάξης του 2ου Δ.Σ. Μελικης με την εκπαιδευτικό της Φυσική Αγωγής κ.Μιχαηλίδου Ελένη ετοίμασαν τη δική τους διαδικτυακή γιορτή .Επηρεασμένοι και ευαισθητοποιημένοι από τις υγιείς πτυχές του αθλητισμού,πέρασαν τα δικά τους μηνύματα με τη δημιουργία καρτούν .

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου&Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές της Ε’ τάξης του σχολείου μας μαζί με την εκπαιδευτικό κ. Τόσκα Κλεονίκη διάβασαν ένα παιδικό βιβλίο με θέμα τον αυτισμό και τίτλο “Auroras gift”, άκουσαν ένα τραγούδι με τίτλο «I’m just like you» και προσπάθησαν να αγγίξουν αυτό το ευαίσθητο θέμα. Όλοι οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και ακολούθησε μία συζήτηση πάνω στο θέμα. Στη συνέχεια, με πολλή προθυμία συμμετείχαν στη δράση της Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό-κδαπ αμεΑ ΜαμΑ-Βέροια στέλνοντας ζωγραφιές και μηνύματα υποστήριξης.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές των µαθητών/τριών για την Α’ τάξη του Δηµοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2021-2022

θα γίνουν από

1 έως 20 Μαρτίου 2021

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες, αφού επικοινωνήσουν πρώτα τηλεφωνικά στο 6974140224, να προσκομίσουν στη Διεύθυνση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βιβλιάριο υγείας µαθητή/τριας για τον έλεγχο από το διευθυντή του σχολείου των προβλεπόμενων
  εμβολίων
 2. Ατοµικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ)

Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από Ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, κλπ.) ή των εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων µε τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεµόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής; του ΑΔ ΥΜ είναι: παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι, Εκτός από το ΑΔ ΥΜ συμπληρώνεται και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (ΦΙΕ) το οποίο δεν παραδίδεται στο σχολείο.

 1. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (εκδίδεται από το νηπιαγωγείο)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986

στην οποία εκτός των άλλων θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 • Επώνυµο µαθητή/τριας
 • Όνοµα µαθητή/τριας
 • Όνοµα πατέρα του/της µαθητή/τριας
 • Όνοµα µητέρας του/της µαθητή/τριας
 • Ηµεροµηνία γέννησης του/της µαθητή/τριας

Μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναζητήσει ο διευθυντής του σχολείου το Πιστοποιητικό Γέννησης του/της µαθητή/τριας από το πληροφοριακό σύστηµα myschool.

 1. Λογαριασμός ΔΕΗ, ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας.
 2. Για τους αλλοδαπούς μαθητές χρειάζεται και πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στην Ελλάδα.

                                                                                  Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                             Τουτουντζίδης Παύλος

 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

                                              2Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Σας ενημερώνουμε ότι  την Παρασκευή 26/06/2020  θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου , οι τίτλοι προόδου καθώς και οι απολυτήριοι τίτλοι της ΣΤ΄ τάξης στους μαθητές χωρίς την παρουσία γονέων . Οι μαθητές της Α΄,Β΄,Γ΄ και ΣΤ΄ τάξης που παρακολούθησαν τα μαθήματα του πρώτου τμήματος θα λάβουν τους παραπάνω τίτλους από τις 8:30πμ έως τις 9:00πμ, ενώ οι μαθητές των παραπάνω τάξεων που παρακολούθησαν τα μαθήματα του δευτέρου τμήματος θα λάβουν τους τίτλους τους από τις 9:15πμ μέχρι 9:45πμ. Οι μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης θα λάβουν τους τίτλους τους  από τις 8:30πμ έως τις 9:00πμ. Παρακαλώ να φροντίσετε για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών σας σύμφωνα με τα παραπάνω ωράρια.

                                                                                                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                                                                                                                                         ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Οδηγίες εγγραφής στο eclass

Όσοι γονείς έχουν κάνει εγγραφή στο σχολικό δίκτυο, το επόμενο βήμα είναι να μπουν στην ιστοσελίδα https://eclass.sch.gr/ και να κάνουν εγγραφή στα μαθήματα που αντιστοιχούν στην τάξη τους. Στο παρακάτω βίντεο του συναδέλφου Χαράλαμπου Γούτσου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες. Επειδή το βίντεο δημιουργήθηκε για την προηγούμενη έκδοση του eclass, θα παρατηρήσετε μία μικρή αλλαγή. Αφού μπείτε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας eclass θα επιλέξετε το πράσινο εικονίδιο που γράφει «Είσοδος στην η-τάξη με λογαριασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου». Η εγγραφή στα μαθήματα πρέπει να γίνει και στα ανοικτά μαθήματα αφού μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η προσωποποιημένη ανατροφοδότηση.

Εγγραφή μαθητών στο Π.Σ.Δ και πλατφόρμες εκπαίδευσης

Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες που δεν έχουν εγγράψει τα παιδιά τους στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Σ.Δ ώστε να λάβουν κωδικούς να το κάνουν άμεσα .Με αυτούς θα παρακολουθείτε τα εξ αποστάσεως ασύγχρονα μαθήματα στις δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες 1) e-class 2) e-me